home
orga
prog
miej
zapisy
patroni
kont
eng_vCentrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej jest to jednostką naukowo - badawczą działającą w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego od 2002 r. Jednostka ta powołana została w celu prowadzenia badań naukowych nad szeroko rozumianymi aspektami prawa nowych technologii, Kolejne lata funkcjonowania na Uniwersytecie Wrocławskim ugruntowały pozycję Centrum jako solidnego organizatora i współorganizatora przedsięwzięć naukowo - badawczych.
Priorytety działania jednostki obejmują m. in. prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uniwersytetu prac naukowo - badawczych, rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną tematyką, jak również rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów oraz integracja środowiska studenckiego i naukowego.
Celem badań prowadzonych przez CBKE jest analiza aktualnego stanu prawa i informatyki w celu propagowania użycia nowoczesnych technologii oraz zapewniania szerokiego dostępu do nich przedstawicielom zawodów prawniczych oraz urzędnikom administracji publicznej. Do zadań jednostki należy również aktywne stymulowanie reform systemu prawnego. Większość członków CBKE stanowią sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni.
Kierownikiem CBKE jest dr hab. prof. nadzw. UWr Jacek Gołaczyński. Zespół Centrum stanowią pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktoranci prawa. Doktoranci prowadzą badania naukowe pod kierunkiem Rady Naukowej CBKE składającej się siedmiu profesorów naszego Wydziału oraz profesora z Uniwersytetu w Hanowerze. Przewodniczącym Rady jest Dziekan Wydziału dr hab. prof. nadzw. UWr Włodzimierz Gromski.
Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Centrum można znaleźć na stronie: cbke.prawo.uni.wroc.pl.


Federacja Adwokatur Europejskich (The European Bars Federation/ Fédération des Barreaux d'Europe, FBE)
FBE powstała w 1992 roku oraz stanowi kontynuację działalności Konferencji Głównych Samorządów Prawniczych Europy (Conference of Principal Bars of Europe). Jest międzynarodową organizacją o charakterze „non-profit”, która zrzesza samorządy zawodowe prawników, działające w państwach należących do Rady Europy – obecnie jest ich około 250. Członkiem FBE mogą być również lokalne samorządy zawodowe prawników.
Do celów FBE należą m.in.
  • intensyfikacja kontaktów pomiędzy samorządami zawodowymi prawników w Europie przy zachowaniu ich autonomii i niezależności,
  • organizacja okresowych kongresów (trzy razy do roku), a także spotkań i konferencji,
  • reprezentacja zawodów prawniczych przed instytucjami europejskimi,
  • promowanie rządów prawa, niezależności i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka,
  • promowanie harmonizacji zawodów prawniczych w Europie w zakresie uprawnień oraz etyki zawodowej,
  • wymiana informacji między swoimi członkami w zakresie wykonywania zawodów prawniczych w danej jurysdykcji oraz problemów i zmian w regulacjach dotyczących danego zawodu prawniczego.
Prace FBE skupiają się w ramach pięciu komisji stałych (komisja do spraw dostępu do wymiaru sprawiedliwości, komisja do spraw etyki zawodowej, komisja do spraw praw człowieka, komisja do spraw edukacji prawniczej oraz samorządy zawodowe regionu Morza Śródziemnego) oraz komisji ad hoc.
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu została przyjęta do grona członków FBE w 2011 r. i podejmuje aktywne działania w strukturach FBE.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej FBE, na której znajdują się m.in. raporty oraz inne materiały sporządzone w ramach organizacji, a także bieżące informacje o organizowanych konferencjach i seminariach.
Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu FBE można znaleźć na stronie: http://www.fbe.org/


Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu („OIRP Wrocław”) zrzesza radców prawnych z obszaru miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, jak i powiatów górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego oraz wołowskiego.
OIRP Wrocław od wielu lat angażuje się w różne projekty międzynarodowe. W wyniku tych działań OIRP Wrocław zdobyła znaczne doświadczenie, które przedkłada się na kolejne projekty i podejmowane współprace (m.in. w dniu 18 czerwca 2016 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy OIRP Wrocław a Saksońską Izbą Adwokacką). Ponadto OIRP Wrocław jest również aktywnym członkiem Federacji Adwokatur Europy (w ramach tej organizacji OIRP Wrocław zajmowała się m.in. organizacją Kongresu w 2011 r.).
OIRP Wrocław posiada również wieloletnie doświadczenie w organizowaniu konferencji, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Przy przygotowywaniu wydarzeń dla radców prawnych, OIRP Wrocław zawsze dokłada szczególnych starań, aby organizowane zamierzenia miały jak najbardziej praktyczny wymiar oraz wysoki poziom merytoryczny.
Szczegółowe informacje o działalności OIRP Wrocław można znaleźć na stronie internetowej http://oirp.wroclaw.pl/


Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego („BPK”) istnieje od 2002 r. Priorytetami działania BPK są m.in.: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki prawa komputerowego (prawa informatycznego, technologii informacyjnych), w szczególności zaś z dziedziny prawa ochrony informacji i dostępu do niej. Ponadto BPK zajmuje się również rozwijaniem i kształtowaniem życia naukowego wśród studentów, prowadzeniem w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej, promowaniem Uczelni, rozszerzaniem, pogłębianiem ogólnej wiedzy i umiejętności studentów, rozwijaniem międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej oraz rozwijaniem umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu BPK można znaleźć na stronie: http://www.skn-bpk.prawo.uni.wroc.pl