home
orga
prog
miej
zapisy
patroni
kont
eng_v

Aktualizacja: w zakładce prezentacje ukazały się materały konferencyjne prelegentów.

Konferencja jest organizowana przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d'Europe), Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu. W zamyśle organizatorów Konferencja ma się stać zjazdem zarówno ludzi nauki, jak i adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych. Celem zaplanowanej konferencji jest omówienie na międzynarodowej płaszczyźnie najnowszych osiągnięć w zakresie wykorzystania nowych technologii w prawie oraz ich wpływu na wykonywanie zawodów prawniczych, w tym także wybranych aspektów informatyzacji sądownictwa. .
Konferencja będzie dotyczyć bieżących problemów związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, z którymi prawnicy spotykają się w swojej praktyce na co dzień, m.in. kwestii związanych z danymi osobowymi, zasadami dostępu do informacji publicznej, nowoczesnymi narzędziami wspierającymi prace prawników. Ponadto w trakcie konferencji prelegenci zajmą się tematami informatyzacji sądownictwa oraz postępowania egzekucyjnego i wieczystoksięgowego. W związku z tym, organizowana konferencja będzie wspaniałą okazją dla podjęcia, rozwinięcia oraz podtrzymania współpracy z wieloma zagranicznymi ośrodkami.
Tematyka Konferencji powiązana jest z praktycznymi i aktualnymi problemami związanymi z innowacjami w branży prawniczej, w związku z tym, serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w Konferencji.

Za udział w Konferencji przyznawane będą dla adwokatów i radców prawnych punktu szkoleniowe w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego według następujących zasad:
  • w przypadku adwokatów - 3 pkt za każdy blok szkoleniowy, co razem daje 12 pkt w przypadku uczestniczenia w całej Konferencji;
  • w przypadku radców prawnych - 2 pkt za każdy wykład.
Listy obecności będą sporządzane odrębnie dla każdego bloku szkoleniowego. Pod pojęciem bloku należy rozumieć stanowiący całość cykl wykładów liczonych odpowiednio do przerwy lunchowej/od przerwy lunchowej.